Általános szerződési feltételek

1. Szerződés hatálya

A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: "ÁSZF") a Rappi Ágnes EV.

(továbbiakban: "Szolgáltató") által a www.penzutem.hu weboldalon (továbbiakban: "honlap")

keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a

továbbiakban: "Ügyfél") jogait és kötelezettségeit tartalmazza (Szolgáltató és Ügyfél a

továbbiakban együttesen: Felek). Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik,

amely a weboldalon keresztül történik. Az Ügyfél a honlap használatával tudomásul veszi és

elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

Szolgáltató mindenkor jogosult a jelen ÁSZF-et módosítani.

2. A Weboldal üzemeltetője:

Név: Rappi Ágnes EV

Székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Komáromi köz 22/1.

Nyilvántartási szám: 58614712

Adószám: 48309187-2-33

Bankszámlaszám: 10401983-50527087-77831006

Nyilvántartó Bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

Email cím: penzutem@penzutem.hu

Telefonszám: +36-30-456-4209

3. A Szerződés megkötése

A honlapon keresztül megvásárolható szolgáltatások lényeges tulajdonságait, jellemzőit,

használatára vonatkozó információkat a termék oldalán lehet megismerni. A termék

információs oldala a Szolgáltató által az Ügyfél irányába közölt tájékoztatásnak minősül.

A honlapon történő adatok megadása a kapcsolatfelvételnél önkéntes. Az adatok megadása

egy online adatlap kitöltése és elküldése útján történik, és feltétele, hogy az Ügyfél a jelen

ÁSZF rendelkezéseit elfogadja, és annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismerje el.

Az adatok megadása során az Ügyfél által megadott személyes adatokat a Szolgáltató a

www.penzutem.hu honlapon található Adatvédelmi Nyilatkozatban foglaltak szerint kezeli.

A honlapon keresztül regisztráció nélkül is lehetséges a vásárlás. Ehhez meg kell adnia

személyes adatait, ki kell választania a lehetőségek közül a megfelelő csomagot. Az

adatvédelmi nyilatkozat a regisztrálás nélkül vásárló ügyfeleink számára is érvényes. Az

Ügyfél teljeskörű felelősséget vállal az általa megadott adatok valósága tekintetében.

Az Ügyfél a megrendeléssel szerződéskötési ajánlatot tesz a www.penzutem.hu oldalon

található szolgáltatás(ok) megvételére, egyidejűleg elfogadja ezen Általános Szerződési

Feltételeket. Ezen felül az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés létrejötte esetén

a szolgáltatás vételárát megfizeti a Szolgáltató felé.

A fenti szerződési ajánlat megérkezését a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb annak

megérkezését követő 48 órán belül e-mailben automatikusan visszaigazolja. Visszaigazolás

hiányában vagy a visszaigazolás késedelmes teljesítése esetén az Ügyfél ajánlati kötöttsége

megszűnik. Az ajánlat megérkezésének jelen pont szerinti visszaigazolása nem minősül az

Ügyfél által közölt szerződéskötési ajánlat elfogadásának.

Az Ügyfél szerződéskötési ajánlata csak akkor minősül elfogadottnak, ha a megrendelés

rögzítését és elfogadását a Szolgáltató elektronikus úton visszaigazolja az Ügyfélnek.

Az Ügyfél a "Rendelj most" gomb megnyomásával elismeri, hogy jelen ÁSZF, valamint az

Adatkezelési tájékoztató rendelkezéseit megismerte és elfogadja, a rendelés menetével

tisztában van, továbbá az Adatkezelési tájékoztatóban részletezett adatkezelésekhez

hozzájárul.

Mindaddig, amíg a megrendelés elfogadásra nem került, az Ügyfél jogosult megrendelését

módosítani vagy visszavonni. A megrendelés módosítása és visszavonása e-mail üzenetben

lehetséges.

A megrendelés elfogadásáig nem jön létre szerződés, így a Szolgáltatót semmilyen

kötelezettség nem terheli.

A honlapon megkötött szerződés írásbeli szerződésnek minősül, amelyet a Szolgáltató

megőriz és nyilvántart. Az iktatott szerződést a Szolgáltató kinyomtatja, megőrzi és az Ügyfél

kérésére azt rendelkezésre bocsájtja.

A honlapon keresztül kizárólag magyar nyelven van lehetőség szerződés megkötésére.

A Szolgáltató nem veti alá magát semmilyen magatartási kódexnek, tevékenysége során a

vonatkozó hazai és európai uniós jogszabályok, a jelen ÁSZF rendelkezéseit tekinti

irányadónak.

A www.penzutem.hu oldalon a legtöbb szolgáltatás leírással kerül bemutatásra.

4. Fizetés és számlakiállítás

Az Ügyfél a következő fizetési módok közül választhat:

  • Előre utalás
  • Folyamatos szolgáltatásnál egyedi megállapodás alapján halasztott fizetés

Előre utalás választása esetén bankszámla számunk:

Rappi Ágnes EV.

10401983-50527087-77831006

A Szolgáltató a megrendelt szolgáltatásról banki előre átutalás választása esetén díjbekérőt

állít ki, amit megküld az Ügyfélnek. Az átutalás során az Ügyfél köteles az így megküldött

díjbekérő sorszámát a közlemény rovatban megfelelően feltüntetni.

5. Felelősség:

Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Weboldal felületére,

különös tekintettel a

nyilvánvalóan téves;

a szolgáltatás közismert, általánosan elfogadott, becsült árától jelentősen eltérő;

rendszerhiba miatt hibásan megjelenő;

"0" Ft-os vagy "1" Ft-os;

árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a megrendelést elfogadni és a szolgáltatást hibás áron

értékesíteni, hanem felajánlhatja az Ügyfél tájékoztatása során a helyes áron történő

szolgáltatást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

Az Ügyfél köteles gondoskodni arról, hogy a honlap használata során harmadik személyek

jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse.

Az Ügyfél által a honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat (például

hozzászólás) a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak

tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló

jeleket keresni és ezekért felelősséget nem vállal.

6. Szerzői jogok

A honlap teljes egésze (szövegek, képek, grafikai elemek, stb...) szerzői jogvédelem alá esik,

így kereskedelmi célokra másolni, módosítani, terjeszteni nem engedélyezett!

7. Megtévesztés, csalás, téves rendelés

Az Ügyfélnek amennyiben a honlap a megrendelést visszaigazolta átvételi/fizetési

kötelezettsége van, ide nem értve az elállási jog gyakorlását.

Amennyiben a megrendelt szolgáltatást az ügyfél jogellenesen nem igényli, úgy Rappi Ágnes

EV, mint üzemeltető jogosult kártérítést igényelni az Ügyféltől megtévesztés, illetve

szerződésszegés miatt.

A kártérítési összegbe az Ügyféllel történő levelezési, utazási költségek és ügyvédi költségek

is a megrendelőt terhelik.

Minimum kártérítési összeg 30.000,- Ft plusz a megrendelt szolgáltatás értéke.

Elállási / Felmondási nyilatkozat minta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett:

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási

jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására

irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) e-mail címe:

Kelt:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

8. Ügyfél kötelezettségei elállás esetén

Ha az Ügyfél elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű

nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, vagy e-mail útján) a jelen ÁSZF elején

feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. Ebből a célból az Ügyfél

felhasználhatja jelen ÁSZF-hez mellékelt elállási nyilatkozat mintát is.

Az Ügyfél határidőben gyakorolja elállási jogát, ha 14 napon belül elküldi elállási

nyilatkozatát a Szolgáltató részére. Az Ügyfelet terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát

az itt meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

9. A Szolgáltató kötelezettségei elállás esetén

A Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja az Ügyfél elállási nyilatkozatának

megérkezését.

A Szolgáltató az Ügyfélnek visszajáró összeget az általa korábban igénybe vett fizetési

móddal megegyező módon téríti vissza az elállásról való tudomásszerzésétől számított

tizennégy napon belül.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési

módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha az Ügyfél más fizetési mód igénybevételéhez

kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag az Ügyfelet

semmilyen többletköltség nem terheli.

Fogyasztói panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni.

Az eljárásra az Ügyfél lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes.

A Ügyfél belföldi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában a békéltető testület illetékességét

a Szolgáltató székhelye alapítja meg.

Az eljárásra – az Ügyfél erre irányuló kérelme alapján – a fentiek helyett az Ügyfél

kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.

A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület:

A Pest Megyei Békéltető Testület

1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV/2.

Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Telefon: 06-1-792-7881

Honlap: https://www.panaszrendezes.hu/homepage/index.php vagy

www.pestmegyeibekelteto.hu

A magyarországi békéltető testületek listáját itt találja:

https://www.fogyasztovedelem.kormany.hu/#/bekelteto_testuletek

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli

rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése

céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben

döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének

biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad

a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló

fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett

működő békéltető testület illetékes.

Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek

keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson

egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a

vállalkozás székhelye vagy fióktelepe nem a területileg illetékes békéltető testületet

működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési

kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének

felajánlására terjed ki.

15. Adatvédelem, Adatkezelés

A vonatkozó jogszabályok alapján a Szolgáltató adatkezelőnek minősül.

A Szolgáltató és a honlap külön adatvédelmi szabályzattal rendelkezik, amely a honlapon

elérhető.

16. Záró rendelkezések

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben Magyarország joga, különösen is a Polgári

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások,

valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló

2001. évi CVIII. törvény rendelkezései irányadók.

A jelen ÁSZF 2024.04.09. napjától hatályos.